اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسین ساجد

ریاست مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

samir201333yahoo.com
0000-0002-1464-3790

سردبیر

سید حمید جزایری

گروه تفسیر و علوم قرآن، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2651&DataID=101ID2651#101ID2651
jazayerialmustafa.com

جانشین سردبیر

علیرضا بابایی

ادبیات عربی، نحو و بلاغت گروه ادبیات عربی،‌ مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

a.babaei.prmiu.ac.ir
09127172316
0000-0001-7334-3942


علیرضا بابایی دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم است. حوزه پژوهشی وی ادبیات عربی شاخه نحو و بلاغت می باشد.

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمود طیب حسینی

تفسیر، ادبیات عربی گروه تفسیر، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

tayyebhoseinirihu.ac.ir
0000000156810270


سیدمحمود طیب حسینی استاد گروه تفسیری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است. حوزه پژوهشی ایشان، تفسیر و ادبیات عربی شاخه لغت و بلاغت می باشد.

عبداللّه موحدی محب

فقه و اصول؛ مدرسی الهیات و معارف اسلامی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

zaya.io/z8jni
movahhedimohebgmail.com

حسین شیرافکن

فقه و اصول گروه زبان و ادبیات عربی، مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی، جامعه المصطفى العالمیه، قم، ایران.

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2829&DataID=101ID2829#101ID2829
shirafkan43gmail.com

علیرضا قائمی‌نیا

فقه و اصول؛ حکمت متعالیه و کلام گروه معرفت‌شناسی، پژوهشکدۀ حکمت و دین‌پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران.

qaeminiayahoo.com

محمد جنتی‌فر

زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

civilica.com/p/332238/
mjanatifaryahoo.com

ویراستار ارشد

سید مهدی قافله‌باشی

فقه و اصول؛ زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران؛
گروه زبان و ادبیات فارسی، مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

m.g.musavigmail.com
09198477832
0000-0001-7525-6308

ویراستار ادبی

انور پنام

زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی، مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2646&
ap_panammiu.ac.ir
02537048245
0000-0001-9033-9056


وی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی جامعه المصطفی العالمیه است که در زمینۀ مطالعات ترجمه تخصص دارد. همچنین از تألیفات مهم ایشان، کتاب «دروس فی علم الترجمة» را می‌توان نام برد. در این نشریه نیز عهده‌دار ویراستاری بخش عربی‌اند. 

محمدحسین رجبیان

فقه و اصول؛ زبان و ادبیات انگلیسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

rajabian110gmail.com