اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 33
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 22

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد مقالات 5
تعداد مشاهده مقاله 185
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 0 %