هزینۀ پذیرش مقاله

هزینۀ پذیرش مقاله

 

جدول هزینۀ یک مقاله

واحد هزینه (هر صفحه)

مبلغ برآوردی (1400)

مبلغ پرداختی نویسنده

مابه‌التفاوت

مشابه‌یابی

80.000

80.000

0

80.000

دو داوری

50.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

ویرایش مقاله

70.000

1.400.000

1.000.000

400.000

صفحه‌آرایی

15.000

300.000

0

300.000

حق‌ جلسۀ هیئت‌ تحریریه

8.333

166.666

0

166.666

ترجمه

350.000

350.000

0

350.000

جمع کل

573.333

4.296.666

2.000.000

2.296.666

  • مبالغ به ریال بوده و برآوردهای مزبور، بر اساس مقالۀ بیست‌صفحه‌ای صورت گرفته است.
  • گفتنی است که نشریه، به جهت استفاده از توانمندی‌های داخلی و کاهش برخی هزینه‌ها، در کنار اساتید برجستۀ خارج از دانشگاه، از اساتید فرهیخته و گران‌قدر داخلی نیز بهره می‌برد.
  • شایان توجه آنکه هزینۀ نشریه، در دو شمارة نخست رایگان است.