فرایند داوری مقاله

فرایند داوری مقاله

مرحلۀ اول: ارزیابی اولیۀ سردبیر

در مرحلۀ نخست، سردبیر یا یکی از اعضای گروه دبیران، مقاله را از حیث ملاکات اولیۀ پژوهشِ علمی بررسی می‌کند و پس از گذشت 7 تا 14 روز، نظر خود را به نویسنده اعلام می‌نماید.

 

مرحلۀ دوم: ارزیابی تفصیلی داوران

پس از آن،‌ در صورت تأیید اولیة سردبیر، دو داور برای مقاله تعیین می‌شود و با ملاکاتی که در «راهنمای داوران» گذشت، در مهلت 14 تا 30 روز مقاله توسط داوران نقد و بررسی می‌گردد. چنانچه دو داور نظر متضادی داشته باشند، برای مقالهْ داور سومی (داور تطبیقی) تعیین می‌شود تا به ارزیابی و تصمیم نهایی مبادرت ورزد.

 

مرحلۀ سوم: ارزیابی نهایی هیئت تحریریه

در این مرحله که تقریباً مقاله برای چاپ آماده شده است، هیئت تحریریه در جلسۀ خود به ارزیابی نهایی و نظارت پایانی می‌پردازند و مقاله از نظر حقوقی برای چاپ قطعی مهیا می‌شود.