داوران

اعضای هیئت داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
علی اسدیان شمس سایر رشته‌ها گروه شیعه‌شناسی،‌ مجمتع آموزش عالی حکمت و مطالعات ادیان، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.
احمد اکرامی قم انسجام خ شهیدان قائمی ک ۴ فرعی ۲ پ ۹
محمد امینی تهرانی علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی مجتمع قرآن و حدیث جامعه المصطفی
علیرضا بابایی زبان و ادبیات عربی، گرایش بلاغت، گرایش صرف، گرایش نحو گروه ادبیات عربی، مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی ، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
محمد حسین بیت غانم زبان و ادبیات عربی استاد همکار گروه عربی جامعة المصطفى ص
کیومرث بهزادیان گرایش علوم قرآن گروه علوم قرآنی، جامعة المصطفی (ص) العالمیة
أنور پنام گرایش مترجمی زبان عربی هیأت علمی گروه مترجمی جامعة المصطفى
سید محمد پورنجفی استاد همکار گروه عربی جامعة المصطفى ص
محمد حسن تقیه عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور تهران
طاهره حیدری استادیار گروه زبان و ادبیات عربی
حسین خوردوستان سایر رشته‌ها طلبه سطح 4 حوزه، دانشجوی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مفید
حیدر زهراب زبان و ادبیات عربی، گرایش ادبیات معاصر، گرایش بلاغت، گرایش صرف، گرایش نحو استادیار گروه زبان و ادبیات عرب جامعة المصطفى العالمیة، قم، ایران.
علی‌محمد صادق‌زاده جامعه المصطفی العالمیه
دانا طالب پور زبان و ادبیات عربی دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران
محمد عشایری منفرد گرایش بلاغت، گرایش صرف، گرایش نحو عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
کمال کشاورزی استاد همکار گروه عربی جامعة المصطفى ص
مهدی گلشن زبان و ادبیات عربی جمعه المصطفی
مجتبی محمدی مزرعه شاهی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رضا منتظری مقدم طلبۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم
محمد امین مومنی استاد دانشگاه قم
هادی نصیری ایران- دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده علوم قرآنی- گروه تفسیر
علی اکبر نورسیده استادیار زبان ادبیات عربی دانشگاه سمنان
سید مهدی نوری کیذقانی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری